IMKE W. SCHÖBERLE

                                                                                    Dipl.ing. Landskapsarkitekt  MNLA

                                                                                   

                                                                                                                Avaldsnesgate 31 ×  4014  Stavanger

                                                                                                                fon/faks  51528912× schoeberle@c2i.net

                                                                                   

 

Stavanger kommune

Kultur og byutvikling

v/ Grethe Kvinnesland

Pb 8001

4068 Stavanger                                                                                                  

 

 

Vedr. Plan 1506B1.

Privat forslag til bebyggelsesplan for Hindalstunet ved Hindal gård, Hinna bydel

 

Uttalelse til ovennevnte saksfremlegg

 

INNLEDNING

 

Jeg ble engasjert som fagperson (landskapsarkitekt) av Tor Tofte på Hindal gård for utarbeidelse av faglig uttalelse i ovennevnte byggeprosjekt. Det skal vurderes prosjektets påvirkning på det historiske kultur- og naturmiljøet til Hindal gård i forhold til landskapsbilde, vannhushold, jordsmonn, plante- og dyreliv.

 

 

HINDAL GÅRD

 

Hindal gård er ”et representativt eksempel på de lystgårdene som ble anlagt av velstående byborgere i perioden 1750-1850” (Riksantikveren). Herskapsbolig, gårdsbebyggelse og parkanlegg på Hindal gård danner et samlet kulturmiljø som er bevart intakt. For å sikre og bevare Hindal gård som et av svært få av slike anlegg som er bevart intakt i Norge, er Hindal gård foreslått fredet i henhold til lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 §§15 og 19, jfr.§22. Fredningsprosessen er påbegynt i 1999 og pågår fremdeles.

 

 

HINDAL GÅRD SOM KULTURMINNE

 

At Hindal gård for tiden befinner seg i en fredningsprosess, viser hvor stor betydning anlegget har som kulturminne av nasjonal verdi.

Bevaringen av dette kulturminnet forutsetter ikke bare vedlikehold og skjøtsel av bygninger og utearealer på egen tomt, men innebærer også at miljøet rundt selve gården, som det står i umiddelbar sammenheng med, utvikles med hensikt på bevaring av anlegget. Alle forandringer i Hindal gårds nærme omgivelser vil ha direkte innvirkning på anleggets kultur- og naturmiljøet.

For Hindal gård gjelder det spesielt å ivareta dens ”landlige beliggenhet” (Riksantikvaren).

Hindal gårds omgivelser preges allerede av eneboligbebyggelse, og riksantikvaren legger i sitt varsel om oppstart av fredningssaken for Hindal gård vekt på at anlegget ”ikke bygges ytterligere inn.”

 

En svært viktig del av kulturminnet Hindal gård er dens plantearv. Naturmiljøet til Hindal gård utmerker seg gjennom et mangfold av til dels sjeldne og gamle plantearter. Spesielt den romantiske parken, anlagt mellom 1835 og 1840 med en ”romantisert dramatikk i naturen” (Riksantikvaren), preges av en artsrik sammensetning av ”vill-” og ”kulturplanter”. Mange av disse planteartene er meget sårbare mot forandringer i naturlige ressurser som for eksempel vanntilgjengelighet og jordsmonn.

Et arbeid med å kartlegge det botaniske mangfold på Hindal gård er under oppstart.

En del av den romantiske parken som ligger sørvest for tunet, grenser til planområdet, og vil påvirkes umiddelbart av den planlagte utbyggingsvirksomheten. Faren er svært stor for at en del av de sjeldne og derfor verdifulle plante- og dyreartene vil forsvinne som følge av utbyggingen.

 

 

OVERVANN/VASSDRAG

 

Planområdet, som ligger terrengmessig høyere enn parken, er i dag et meget viktig naturlig infiltrasjonsområde for parken. Nedbøren som faller på planområdet siger videre nedover inn i parken og har dermed en viktig funksjon for jordsmonn og vassdrag, og dermed for dyre- og plantelivet i parken. Et lite bekkeløp, som delvis er utformet som kaskader, og derfor ikke bare en verdifull biotop, men også et viktig kulturhistorisk element, forløper i umiddelbar nærhet til planområdet. Det er meget sannsynlig at bekken forsynes også av nedbøren på planområdet. 

Den planlagte utbyggingsaktiviteten vil bety et betraktelig inngrep i dette sårbare systemet.

 

I følge reguleringsplanen kan planområdet bli bebygd med en maksimal utnyttelsesgrad på 25% BYA. Som vist på bebyggelsesplan vil I tillegg til det bebygde arealet, som utgjør ca. 700 m2 (BYA = 24,6%), ytterligere ca 600 m2 areal i veier bli forseglet med asfalt som er 100% vannugjennomtrengelig.

Til sammen vil dermed ca. 43 % av planområdet bli forseglet og falle bort som infiltrasjons- og vannforsyningsområde for parken til Hindal gård.

 

I tillegg kommer forstyrrelser i strukturen i jordsmonn gjennom byggearbeider og utskifting av masser, noe som vil ha ytterligere påvirkning på vannhusholdet i grunnen.

 

 

Forurensning/Tilsig

Utover påvirkning på selve vannhusholdet i grunnen vil den foreslåtte utbyggingen med 10 boenheter, som tilsvarer ca. 30 beboere og 20 biler, føre til en økt forurensning av vann som tilsiger til parken på Hindal gård.

 

Kjemikaler i forbindelse med hus- og bilvask, oppussing, plantevernmidler og gjødsel fra hagen m.m. vil sige sammen med grunnvannet inn i parken og belaste og påvirke dens svært sårbare naturmiljø.

 

 

LANDSKAPSBILDE / OPTISK SJENANSE

 

Reguleringsbestemmelsenes §2.2 ”nybygg skal harmonere med eksisterende bebyggelse I området når det gjelder form, størrelse, høyder, material og farger”, og § 3.8 ”For tomter som grenser til Hindal gård, …, skal det tas spesielt hensyn til den nære beliggenheten tomten har til bevaringsområde og parkområde”,  betraktes som essentiell i konflikten mellom bevaring av kulturminnet Hindal gård og oppføring av nybygg i planområdet. Disse bestemmelsene er etter en landskapsfaglig vurdering av undertegnede ikke blitt oppfylt i planforslaget. Den foreslåtte rekkehushusbebyggelsen skiller seg betraktelig ut fra bebyggelsen i området ellers, som består i hovedsak av 1 til 11/2 etasjers villaer i store hager, – og spesielt fra gårdsbebyggelsen til Hindal gård.

 

Den tette bebyggelsen med ti rekkehus vil bety en betraktelig sjenanse for det historiske kulturmiljøet til Hindal gård, og at den foreslåtte bebyggelsen i tillegg retter garasjer/parkering og søppelhåndtering mot et svært verdifult kulturminne av nasjonal verdi, betraktes direkte som uverdig.

 

Det reageres også sterkt på at den asfalterte adkomstveien til boligfeltet er lagt direkte inntil steingjerde mot den romantiske parken på Hindal gård.

 

 

 

 

KONKLUSJON

 

Det i planforslaget presenterte tallet for grad av utnyttelse (BYA), og total forsegling av grunnen ansees som alt for høyt i forhold til det meget sårbare området Hindal gård.

 

Plassering og utforming av bygninger og veiarealer i planforslaget tar for lite hensyn til den nære beliggenheten mot kulturminnet.

 

Planforslaget er i strid med innhold i reguleringsbestemmelsene, og interesser for bevaring av Hindal gård.

 

Det anbefales å utarbeide en grundig faglig vurdering av konsekvensene for Hindal gård som følge av en bebyggelse på denne spesielle tomten.

 

 

 

Stavanger, 21.02.2005

 

 

 

 

 

Imke W. Schöberle

Dipl.ing. Landskapsarkitekt MNLA