Stavanger, 24. februar 2005

 

 

Kultur og byutvikling

Stavanger kommune

Postboks 8001

4068 Stavanger

 

 

PLAN 1506B1. PRIVAT FORSLAG TIL BEBYGGELSESPLAN FOR HINDALSTUNET VED HINDAL GÅRD, HINNA BYDEL

 

Fortidsminneforeningen, avd. Rogaland, har hatt ovennevnte plan til behandling. Vår konklusjon er at det private forslaget til bebyggelsesplan må avvises.

 

Hindal gård tilhører en anleggstype som det gjenstår svært få av, også sett i nasjonal sammenheng. Anleggets historie er skissert i sakspapirene og det går fram at det har høy verneverdi og at Riksantikvaren derfor i 1999 innledet et arbeid der anlegget vurderes fredet. Som kjent er det bare ti anlegg i Stavanger som er fredet så dette forteller hvor høyt de nasjonale antikvariske myndighetene setter Hindal gård. Det bør veie svært tungt at Riksantikvaren har bedt om at området forblir ubebygd.

 

Det er ikke mye igjen av bygninger og bygningskomplekser i regionen en kan datere tilbake til 1700-tallet og når et anlegg er i så god stand som dette og i tillegg har eiere som holder et høyt nivå på vedlikeholdet, bør en være svært forsiktig med tiltak som reduserer verdien av et slikt kulturminne. Hindal gård er allerede i nåværende situasjon tett omkranset av moderne boligbebyggelse og en ytterligere fortetting rundt bygningene vil redusere verdien av anlegget vesentlig.

 

Fortidsminneforeningen reagerer på at den gjeldende reguleringsplanen ble vedtatt i 2000 selv om en visste at Riksantikvaren hadde innledet fredningsarbeidet. Nå bør en imidlertid innse at en gjorde en tabbe den gangen og i det minste bruke reguleringsbestemmelsene så strengt at den foreliggende planen avvises.

 

Når det er mulig slik det er i en forholdsvis gammel bydel som Hinna, bør en ivareta anlegg som gir tidsdybde og som dermed  kan sette den nyere bebyggelsen i relieff. Sett på den måten er bebyggelsen rundt  Hinnasvingene perfekt som kan ha Hindal gård i sin midte både som et eksempel på fortidig byggeskikk og som en oase. Denne funksjonen vil bli sterkt redusert dersom bebyggelsen rundt blir så tett at en omtrent ikke oppdager anlegget før en snubler over det.

 

Fortidsminneforeningen krever at planen avvises og at det foretas en omregulering med sikte på at området ikke lenger kan brukes til boligbygging. Vi vil likevel kort kommentere det foreliggende private forslaget. Det tøyer de fleste grenser for hvordan et moderne boligområde tett opp til et verneverdig kompleks bør utformes. Planen bryter på flere sentrale punkter med reguleringsbestemmelsene, det framstår svært dominerende i forhold til Hindal gård og det er heller ikke tilpasset den eksisterende boligstrukturen. Den drepende kritikken av planen fra kommunalavdelingen er helt berettiget. Her har alle hensyn, bortsett fra å presse et maksimalt antall penger ut av et utbyggingsområde, måttet vike, noe som tjener alle impliserte bak planforslaget til liten ære.

 

 

 

                                                            Med beste hilsen

 

 

 

                                                      Einar Solheim Pedersen

                                                                   leder

 

 

 

Kopi til:

 

-         Riksantikvaren

-         Rogaland fylkeskommune