Stavanger kommune

Kultur og byutvikling

v/ Grete Kvinnesland

Pb 8001

4068 Stavanger

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar til plan 1506B, Privat forslag til bebyggelsesplan for Hindalstunet ved Hindal Gård.

 

 

Som forvalter og eier av Hindal Gård, vil jeg her framføre argumentasjon som taler i mot den planlagte utbyggelsen beskrevet i plan 1506B. Det er to hovedmomenter som jeg vil trekke fram i denne forbindelse. Det ene er bevaring av Hindal Gård som en kulturarv og område av utvidet allmenn interesse. Det andre momentet er innvirkningen på den økonomiske bæreevnen til driften av Hindal Gård.

 

Bevaring av Hindal Gård

 

Hindal Gård er et kulturminne av nasjonal verdi, jamfør med Riksantikvarens pågående fredningsprosess. Denne kulturarven er ivaretatt og videreført av samme slekt i syv generasjoner. For å verne om kulturarven er det ytterst viktig å foreta en grundig konsekvensanalyse for hva en bebyggelse av aktuelt område vil medføre for Hindal Gård og den tilhørende lanskapsparken. Det er liten tvil om at Hindal Gård er best tjent med landlige omgivelser for å bevare helhetsinntrykket av eiendommen og dens arv. Utbyggelse i form av -nærmest små boligblokker- i nærhet av Hindal sine bygninger vil skade dette helhetsinntrykket. Hindal har i dag naboer i form av eneboliger, men de er verken så tett på Hindal sin bebyggelse, eller byr på så mye støy og biltrafikk som skisserte bebyggelse vil medføre.

Når det gjelder miljøet så bør man være klar over at sprengning av grunnen kan være meget skadelig for den naturlige vanntilførselen til hageanlegget på Hindal Gård. Her er kartlagte trær og planter av høy botanisk verdi, som riksantikvaren er spesielt interessert i å bevare. Riksantikvaren understreker også viktigheten av å gjøre grundige grunnundersøkelser i forbindelse med dette.

 

Økonomisk Bæreevne

 

Hindal er avhengig av et økonomisk overskudd for å kunne eksistere i nåværende privat eierskap. Hestesport og stallvirksomhet har vært en sentral del av Hindal sitt økonomiske virke i lengre tid. Den planlagte bebyggelse er under 30 meter fra stallene og noe som jeg mener vil ha en negativ innvirking på miljøet for hestene. Skulle Hindal måtte avvikle hestehold må det sees på som en negativ utvikling for drift av eiendommen og eiendommens tradisjoner.

 

Det største økonomiske bidraget til Hindal er i dag hundepensjonatvirksomhet. Uten den er det per i dag ikke økonomisk bæreevne i driften. Hundepensjonatet kommer til å være kun 30 meter fra den planlagte bebyggelse. Jeg kan med sikkerhet si at det kommer til å bli en konfliktfylt sameksistens. Hundene medfører bråk både nattestid og dagtid. Det er garantert at det kommer til å bli mye klager fra innflyttere i planlagte boliger. Vi mottar allerede klager fra naboer som er 10 ganger så langt vekke og som er atskilt av mye trær og busker. Hva blir til syvende og sist konsekvensen av dette? Det kommer sannsynligvis til å bli en uholdbar situasjon for begge parter. Skulle vi måtte legge ned hundepensjonatvirksomheten er vi i praksis konkurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersom det mot våre ønsker kommer en bebyggelse vil jeg fremme forslag om at entrepenør kjøper ut vår hundepensjonat virksomhet. Med andre ord at vi legger den ned mot økonomisk kompensasjon. I den forbindelse er det verdt å merke at vi i 2004 har foretatt omfattende renovering og investering i hundepensjonatet. I tillegg til kompensasjon for disse investeringene må det også kompenseres for tapte framtidige inntekter av virksomheten.

 

Det er ikke tvil om at det må foretas en grundig analyse for både anleggets landskapskultur og de økonomiske konsekvenser en bebyggelse vil medføre.

 

I denne sammenhengen vil jeg foreslå at utbygger gjør et makebytte med Stavanger kommune. En bør legge eiendommen til rette for fremtidig bruk i form av grøntareal som på sikt skal bli integrert med det romantiske hageanlegget som allerede eksisterer på Hindal.

 

Jeg håper med dette å ha lagt fram sterke argumenter som taler i mot den planlagte utbyggelse.

 

 

 

 

 

 

 

Tor Tofte jr.

Hindal Gård, 24.02.2005